فصل پاییز در پارکها و بوستان ساری 2022

عکاس (محمدمهدی زلیکانی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

زیبایی های فصل هزار رنگ پاییز در پارکهای جنگلی شهید زارع ،بوستان ملل و پارک قائم در شهر ساری پایتخت گردشگری اکو در سال 2022