فعاليت دامداران در مراتع ييلاقی غرب مازندران

از خرداد تا شهريور ماه زمان فعاليت دامداران در مراتع ييلاقی و كوهستانی مازندران است . در اين مدت دامداران به عرضه مواد پروتئينی و گوشتی می‌پردازند . مردان دامدار دراين مدت كره گوسفندی را توليد می‌كنند و بر اساس سنت قديم هر فرد دامداری كه بيشترين دام را داشته باشد سهم بيشتری از كره توليدی خواهد برد. مراتع غرب مازندران ۱۹۷ هزار مساحت دارد كه بیشتر آن در مناطق كوهستانی واقع شده است .