فعالیت تبلیغاتی و انتخاباتی “حسن رادنیا ” کاندیدای ششمین دوره شورای شهر ساری (296)

عکاس (خلیل دردانه ) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران