فعالیت انتخاباتی “زهرا حسین زاده” کاندیدای شورای شهر ساری(259)

عکاس (زینب ذبیحی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران