فعالیت تبلیغاتی و انتخاباتی “محمدرضا متولیان” کاندیدای ششمین دوره شورای شهر ساری (296)

عکاس (هدا کاشی پور ) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران