بر اثر بادشدید پاییزی و شکسته شدن درختان و قطع سیم های برق نیروهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساری و شرکت توزیع برق به ارائه خدمت پرداختند.