همدلی گروه جهادی هیات عاشقان ساری

گروه جهادی هیات عاشقان ساری متشکل از پزشکان متخصص بسته حمایتی برای فقرا و آب میوه برای کادر درمانی و بیماران کرونایی بیمارستان‌های استان تهیه می‌کنند.