قارچ‌های جنگل گلوگاه که به صورت خودرو در جنگل می‌روید.