كار، گرما و تابستان

گرماي تابستان براي برخي از مشاغل سخت و طاقت فرساست .

اما با اين حال صاحبان اين حرَف بي توجه به اين گرماي فزاينده و به خصوص شرجي هوا در شمال با عرق جبين امرار معاش مي كنند تا روزي حلال را براي خانواده مهيا كنند .