كاشت نهال در ارتفاعات چالوس

به منظور حفظ خاک، پوشش گياهي و جلوگيری از فرسايش آبی و خاكی ، برنامه طرح كشوری جنگلكاری و توسعه فضای سبز با كاشت ده‌ها اصله نهال سوزنی برگ از نوع “زربين” در سطح ۲۸ هكتار از اراضي منابع طبيعی در منطقه”ياطه” پل ذغال چالوس در ارتفاع ۴۰۰ متري از دريا انجام شد.

اين منطقه جنگلكاری كه به نام دانشمند هسته‌ای محسن فخری‌زاده نامگذاری شد با تعداد ۳۰ هزار اصله نهال و با مشاركت بخش خصوصی و منابع طبيعی جنگلكاری می‌شود.