كُپه كاري در مراتع دونا

مرتع روستای دونا با توجه به شرایط چرای دام ،درصد پوشش گونه‌های مرغوب آن کاهش پیدا کرده و در برخی از مناطق آن میکروتراس‌های ناشی از عبور دام به چشم می‌خورد. تیپ گیاهی موجود شامل” گون و بروموس” است .

با هدف تقویت و افزایش پوشش گیاهی،بهبود و اصلاح ترکیب گیاهان در مراتع،افزایش تولید و بالابردن ظرفیت مراتع،جلوگیری از تخریب و فرسایش خاک ،بهبود و تقویت هوموس خاک ،افزایش نفوذ پذيري آب در خاک وایجاد میکروکلیما و تقویت اکوسیستم سطحي معادل۲۰۰ هكتاراز مراتع ضعيف اين روستا در حوزه آبخيز سياه بيشه چالوس با مشاركت دامداران عمليات “كُپه كاري”صورت گرفت تا اين مراتع كه براثر چراي بي رويه دام غناي خود را از دست داده است، تقويت شود.

براي تقويت اين مراتع از بذور مرتعي “فستوکا . بروموس. کما. باریجه و سکاله “از سوي اداره كل منابع طبيعي نوشهر به طور رايگان در اختيار دامداران قرار گرفت .

اين مراتع در ارتفاع ۲ هزار متري از سطح دريا قرار گرفته است.