مانور خودرویی آتش نشانی ساری به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی انجام شد

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، مانور خودرویی آتش نشانی شهرداری ساری به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی انجام شد.