مبارزه با آفت پروانه تخم انگشتری

عکاس(غلامرضا شمس ناتری) خبرگزاری فارس

 

مبارزه مكانيكی با آفت “پروانه تخم انگشتری” در بخشی از مناطق بخش كجور شهرستان نوشهر در سطح ۲۳۰ هكتار آغاز شد.

اين آفت كه يكی از آفت‌های بومی منطقه به‌شمار می‌رود طغيان كرده و بر روی درختچه “زرشك” بيشتر از ساير گونه‌های جنگلی مشاهده می‌شود .

از اين رو كارشناسان گياه‌پزشكی تنها راه مبارزه با اين آفت را جمع‌آوری لاروهای اين آفت دانسته و در منطقه لاشک كجور اين عمليات با جمع‌آوری و سوزندان اين آفت در حال انجام است .از اين آفت با نام “قاتل جنگل” یاد می‌شود.

این نوع حشره یکی از آفت‌های رایج در جنگل‌ها است و خسارت وارد شده توسط آن را نمی‌توان نادیده گرفت.

تخم انگشتری مانند یک توده ای دور شاخه ها حلقه می زنندو زندگی دسته جمعی خود را با فعالیت لارو ها آغاز كرده و از برگ های درختان تغذیه می کند.