مجمع عمومی انجمن صنفی کارگري راهنمایان گردشگری مازندران با حضور  مهران حسنی- معاون گردشگری میراث فرهنگی استان در هتل المپیک آمل برگزار شد و مرتضی حاجی زاده ، محمد وطن خواه ،بهنام موسوی،شکوفه صفری و سید فرشته رضوی با کسب بیشترین آرا به عنوان هیات مدیره و  علی صبوری به عنوان بازرس این انجمن انتخاب شدند.