آبندان روستای گرجي پل شهرستان ساري واقع در بخش رودپي شمالي با مساحت ٢٥ هكتار توسط شركت آب منطقه اي مازندران و با مشاركت كشاورزان روستاي گرجي پل با هدف ذخيره سازي٦٧٠٠٠٠ متر مكعب آب در راستاي تامين آب ١٣٠ هكتار از اراضي كشاورزي منطقه به بهره برداري رسيد.

هزينه ريالي اين پروژه بالغ بر يك ميليارد و پانصد ميليون تومان ميباشد.