از دانش اموزان برتر ناحیه دو  در سینما سپهر ساری تجلیل بعمل امد.