مراسم خیمه سوزان شام غریبان و نمایش واقعه عصر عاشورا در قائم شهر برگزار شد.