در مراسم روز ملی ارامستانها با حضور ایت اله معلمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر، یوسف پور فرماندار قا ئم شهر ، خنکدار قائم مقام شهردار و علی نژاد ریس سازمان مدیریت ارامستانهای شهرداری قائم شهر از تعدادی از رانندگان خودروهای حمل متوفی ، تطهیر گران ( غسالها) ، تدفین گران سازمان مدیریت ارامستانهای شهرداری قائم شهر تقدیر شد