مراسم زنگ آماده باش نوروزی همیاران پلیساستان مازندران در دبستان غیردولتی هوشمند خرد شهرستان ساری برگزار شد.