عقد زوج ساروی در شرایط کرونایی

در روزهایی که جایی نیست صحبت از ویروس کورنا نباشد، هستند افرادی که در دنیای خود نفس می‌کشند و زندگی را با شروع بهار عاشقانه آغاز می‌کنند.

محمد مهدی و صبا زوج ساروی تصمیم گرفتند زندگی جدید دو نفره خود را بدون توجه به اتفاقات این روزها آغاز کنند.