مراسم سنتی «علم شویان» آیین پیر علم کلوده از توابع محمود آباد که حدود ۳۰۰ سال قدمت دارد جهت جامه پوشانی علم ها در هفتم محرم با تولیت خاندان جمالی در روستای کلوده برگزار شد.