مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه نوشهر 

مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه مردم نوشهر برگزار شد.