مرداب قادیکلای بزرگ به لحاظ دارابودن گونه های گیاهی همچون ممرز، توسکا و گونه های جانوری و انواع آبزیان یکی از زیستگاه های پرندگان شکاری و کنارآبزی در استان مازندران به شمار می رود.