مازندران قطب دانه های روغنی در ایران

امسال بیش از 25 هزار هکتار از زمینهای مازندران به کشت دانه های روغنی “کلزا ” اختصاص دارد که کشاورزان مازندرانی آن را در فصل پاییز کشت و در اردیبهشت برداشت می نمایند کلزا یکی از گیاهان روغنی است که دانه آن حاوی 40 تا 45 درصد روغن و 25 تا 35 درصد پروتئین است. روغن کلزا به دلیل ترکیب مناسب اسیدهای چرب غیراشباع و درصد پایین اسیدهای چرب اشباع همانند زیتون جزو با کیفیت ترین روغن های خوراکی است. پروتئین موجود در کنجاله کلزا نیز در تغذیه دام و طیور استفاده می شود.