مزرعه کلزا در زرندین نکا

امسال حدود ۱۲ هزار هکتار از مزارع مازندران از جمله زرندین نکا زیر کشت کلزا رفت.

نکا از جمله شهرهای استان مازندران بوده که هکتارها زمین خود را به کشت کلزا اختصاص می‌دهد.