1392011115230113_PhotoL 13920111152255701_PhotoL 13920111152256607_PhotoL 13920111152257482_PhotoL 13920111152258341_PhotoL 13920111152259279_PhotoL 13920111152300201_PhotoL 13920111152301919_PhotoL 13920111152302810_PhotoL 13920111152303669_PhotoL 13920111152304560_PhotoL 13920111152305451_PhotoL 13920111152306326_PhotoL 13920111152307232_PhotoL 13920111152308122_PhotoL 13920111152308982_PhotoL 13920111152309904_PhotoL 13920111152310810_PhotoL 13920111152311747_PhotoL 13920111152312732_PhotoL 13920111152313622_PhotoL

تله کابین رامسر که در مجتمع رفاهی تفریحی شهر سبز رامسر در 5 کیلومتری غرب رامسر واقع شده است از جاذبه های توریستی رامسر است.