سیل کمک‌های مومنانه طوایف آمل

طوایف آملی که هر ساله به اطعام دهی عاشقان اهل بیت می‌پرداختند، امسال بخاطر شرایط کرونا این نذورات را در بسته های معیشتی میان خانوادهای نیازمند اهدا کردند.