با حضور دکتر جوانی ریاست مجمع عالی نخبگان استان مازندران

معاونین مجمع عالی نخبگان منطقه مرکز استان مازندران معارفه شدند

طی حکمی از طرف دکتر احمد زیار لاریمی ریاست مجمع عالی نخبگان منطقه مرکز استان مازندران آقای حجت الله علی محمدی به عنوان معاون نظارت و ارزیابی ،رضا ترابی معاون اجرایی و مازیار قدیری معاون هماهنگی کمیته ها منصوب شدند .