دیدار مردمی دکتر سید سعید آرام مدیر کل بهزیستی مازندران