ملاقات مردمی و اورژانس گل و گیاه در بوستان شمس

ملاقات مردمی و اورژانس گل و گیاه در راستای تاکیدات شهردار ساری نسبت به خدمت رسانی، تکریم ارباب رجوع و توسعه متوازن با حضور احمدی، ریاست سازمان، کارشناسان و گیاهپزشکان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساری در بوستان شمس برگزار و مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.