طبیعت منطقه سلیمان تنگه در بخش دودانگه ساری و سد شهید رجایی در روز طبیعت