نخستین آیین تجلیل از مادران گود با حضور دکتر علی اصغر یوسف نژاد ،دکتر عالیه زمانی کیاسری در زورخانه مرحوم عمادی ساری برگزار شد.