استقبال ساروی ها از اکران خصوصی فیلم به وقت شام در سینما سپهر ساری