بارش نخستین برف زمستانی در مناطق کوهستانی مازندران سنگین بود و در بعضی مناطق مانند محور دودانگه ساری سبب بسته شدن جاده و کندی تردد خودروها شد.

در پی نفوذ سامانه بارشی و سرد به مازندران، اکثر مناطق با ارتفاع بیش از ۵۰۰ متر نسبت به سطح دریا شاهد روز برفی از شامگاه جمعه ۵ دی ماه الی اواخر وقت همان روز بودند بطوری که منطقه ورکی ساری با بارش ۶۶ سانتیمتر برف، بیشترین  میزان بارش برف را داشته است.

متاسفانه علی رغم هشدار های هواشناسی در مورد احتمال بارش برف در مازندران، باز هم بسیاری از خودرو ها بدون زنجیر چرخ در محور های برفی تردد کردند که موجب اخلال  در تردد سایر خودروها و یا تصادفات ناشی از عدم توجه به توصیه های ایمنی شدند.