نخستین برف پاییزی مناطق کوهستانی شهرستان سوادکوه را سفیدپوش کرد.