نخستین جلسه اعضای مرکز پژوهش ها، اسناد و مطالعات شهری شورای اسلامی شهر ساری برگزار شد.

در این جلسه مصطفی بابایی به عنوان رئیس مرکز پژوهش ها، اسناد و مطالعات شهری شورای اسلامی شهر ساری انتخاب گردید.