مسابقات اتومبیل رانی سرعت در نکا

اولین دوره مسابقات اتومبیل رانی سرعت در پیست عسگرآباد نکا برگزار شد.