نخستین شب تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی حوزه ساری و میاندورود در ستادهای انتخاباتی خیابان فرهنگ ساری همچون دوره های قبل با حضور پرشور جوانان و حامیان به پایان رسید.

 ستادهای علی اصغر یوسف نژاد ، عالیه زمانی کیاسری و دیگر کاندیداها در نخستین شب افتتاح شد.