اولین نشاء مکانیزه برنج مازندران در روستای « فرامده » بخش سرخرود

عکاس (احسان فضلی اصانلو) ایرنا مازندران

 مراسم اولین نشاء مکانیزه برنج مازندران با حضور احمد حسین زادگان استاندار مازندران در روستای « فرامده » بخش سرخرود شهرستان محمود آباد برگزار شد.