اولین پرواز حجاج مازندرانی از فرودگاه دشت ناز ساری عازم سرزمین وحی شد.

هواپیمای ایران ایر که قرار بود ۲۰ و ۴۰ دقیقه انجام شود به خاطر سوار شدن زودتر از موعد مسافران و شرایط مطلوب جوی ساعت ۲۰ پراواز کرد.