نخستین کارگاه خوشنویسی انجمن خوش نویسان خانه هنرمندان ساری به مناسبت هفته مازندران  در محل دبیرخانه خانه هنرمندان ساری برگزار شد.