نشاء برنج در شالیزارهای شرق مازندران

عکاس(فرشیدسگار) پایگاه خبری بلاغ مازندران

 

شا کاری یکی از مراحل کشت برنج است. در این مرحله نشا (جوانه برنج) که پیش از این در خزانه آماده شده را به زمین اصلی انتقال می دهند.
نشاء برنج هر ساله به همت زنان و مردان کشاورز مازندرانی در شالیزارهای این استان انجام می شود.