رخ‌نمایی جوانه‌های برکت در اراضی شالیزاری مازندران

فصل بهار زمان کشت و کار است و کشاورزان مازندران، عزم خود را برای کشت محصول استراتژیک برنج جزم می‌کنند.

یکی از مراحل سه گانه تولید برنج، کاشت است که باید پیش از آغاز آن، نشا صورت بگیرد.

مرحله کاشت برنج شامل نشای آن از خزانه، دسته بندی، انتقال و کاشت در زمین کشاورزی است.