نشاء سنتی برنج در روستای اسپورز ساری

با توجه به مکانیزه شدن نشاء برنج، اما همچنان نشاء برنج به روش سنتی در برخی مناطق مازندران همچنان پر رونق است.