مازندران با داشتن حدود ۲۳۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری و تولید یک میلیون و ۵۰ هزار تن برنج سفید ۴۲ درصد نیاز کشور را تامین می کند.

به گفته کارشناسان جهاد کشاورزی، کشت مکانیزه برنج به کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌ها و افزایش ۱۵ درصدی تولید می‌انجامد.

با توجه به این که بخش عمده‌ای از زراعت در استان مازندران به کشت محصول برنج اختصاص دارد و طی ۵ سال اخیر با حمایت‌های دولت و ارایه تسهیلات یارانه‌ای و حمایتی به این بخش، نشاء برنج حدود ۳۵ درصد اراضی شالیزاری مازندران به صورت مکانیزه انجام می‌شود.