نشاء مکانیزه برنج در گلوگاه

عکاس(فرشید سگار) پایگاه خبری بلاغ مازندران

 نشاء برنج به صورت مکانیزه در شالیزارهای گلوگاه واقع در شرق استان مازندران