نشا برنج در روستاهای آمل

نشا کاری یکی از مراحل کشت برنج است.

(جوانه برنج) که پیش از این در خزانه آماده شده را به زمین اصلی انتقال می دهند و می کارند.