نشا کاری برنج در روستای مقریکلای بابلسر

نشا کاری یکی از مراحل کشت برنج است.،در این مرحله نشا (جوانه برنج) که پیش از این در خزانه آماده شده توسط شالیکاران به زمین اصلی انتقال داده می شود.