نشست روساء و نواب رئیس  شهرستان های هیئت ورزش های همگانی استان مازندران با سید رمضان شجاعی – رئیس استان مازندران این هیات در ساری برگزار شد.