نصب «بنچ مارک» در مرز منابع ملی و مستثنیات اشخاص در مازندران

به منظور حفظ اراضی ملی و جلوگیری از تجاوزات احتمالی به عرصه‌های منابع طبیعی ، از سوی اداره کل منابع طبیعی نوشهر عملیات نصب بنچ مارک در مرز اراضی منابع ملی و مستثنیات اشخاص در راستای ایجاد کمربند حفاظتی در دستور کار قرار گرفت.

این سازه بتنی در امتداد یکدیگر و بنا بر نقشه های موجود نصب می شود و مزایایی چون مشخص شدن حدودمرز اراضی ملی،جلوگیری از تخریب منابع طبیعی،جلوگیری از تصرف غیرمجاز و غیره دارد که با اعتبارات سفرمقام معظم رهبری به مازندران و نیز اعتبارات صندوق توسعه ملی در حال ساخت و نصب است .

غرب مازندران دارای سه هزار کیلومتر مرز مشترک منابع طبیعی با اراضی مردم دارد که تاکنون برای ۳۰۰ کیلومتر آن بنچ مارک نصب شده است .